Stadsbeheer en de Omgevingswet

De Omgevingswet die in 2022 in werking gaat, staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Meer ketensamenwerking en bestuurlijke afwegingsruimte, verandering van werkprocessen en een snellere doorlooptijd van besluitvorming over projecten bij de inrichting van het fysieke domein: dat is de kern van deze wet. De nieuwe wet vervangt een groot aantal andere wetten en zorgt voor overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Goede digitale ondersteuning is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Een essentieel onderdeel van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO kent één online verzamelpunt, waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt. Het ondersteunt drie ketenprocessen binnen de fysieke leefomgeving:

  1. ‘Van plan tot publicatie’:

    dit proces loopt van het opstellen van een plan door een bevoegd gezag (een gemeente of een provincie) tot het raadplegen van het plan door gebruikers.

  2. ‘Van idee tot indiening’:

    dit proces is van belang voor een initiatiefnemer die wil weten wat er wel of niet mag op een specifieke locatie, en daarna een vergunning wil aanvragen of een melding (bijvoorbeeld een klacht) wil indienen. Dit proces is ook van belang voor overheidsorganisaties en belanghebbenden (denk daarbij aan (vergunning)aanvragers en omwonenden).

  3. ‘Van bron naar informatie’:

    dit proces vertaalt de vraag naar extra informatie op de kaart in zogenoemde ‘informatieproducten’. Dat zijn bewerkte of verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid, bodem en water et cetera.

De Omgevingswet & het VTH-proces

De wet vraagt dus om vernieuwing en verandering: óók als het gaat om jouw vergunningenprocessen. Deze worden minder generiek en vragen meer om maatwerk, door onder andere de vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte en de gewenste flexibiliteit.

In de nieuwe Omgevingswet blijf je als Bevoegd Gezag verantwoordelijk voor het uitgeven van vergunningen en ook het afgewogen eindoordeel is aan jou. Alleen de wijze waarop vraagt om een andere manier. Je krijgt zes nieuwe kerninstrumenten die in de plaats komen van huidige instrumenten als structuurvisies en bestemmingsplannen.

De impact van de Omgevingswet is natuurlijk groot. Daarom is het ook voor jou als lokale overheid noodzakelijk om tijdig de organisatie en de werkprocessen af te stemmen op de Omgevingswet. Zo ook het VTH-proces. Wij zien dat veel gemeenten bezig zijn met het voorbereiden op de implementatie van de Omgevingswet, bijvoorbeeld met het opstellen van een Omgevingsvisie en het maken van Omgevingsplannen.

De Omgevingswet & Stadsbeheer

Stadsbeheer is klaar voor de Omgevingswet én LEEF is direct beschikbaar; zodat je ook voldoende tijd hebt om te oefenen met je Omgevingswet software. Wij zorgen met de ‘Standaard Aanvragen en Melden (STAM)’ dat je met onze software verzekerd bent van het ontvangen van het STAM-bericht (opvolger van OLO), de inhoud van de vraagbomen en de bijlagen. En uiteraard is LEEF ook klaar voor de zogenaamde ‘hybride fase’. Dat is de periode begin 2022 dat de Omgevingswet al live is en de lopende WABO-aanvragen nog gewoon afgehandeld kunnen worden.

In het voorjaar van 2020 hebben wij mee gedaan aan de praktijkproef digitaal stelsel. Want om te kunnen koppelen met het nieuwe loket, moet onze applicatie LEEF aan een aantal standaarden voldoen. Met de praktijkproef hebben wij aangetoond dat onze applicatie voldoet aan de eisen om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook geeft het helderheid over wat in ieder geval klaar moet zijn op 1 januari 2022. Want de basis van het DSO, die nodig is om te kunnen werken naar zowel de letter als de geest van de Omgevingswet, moet dan staan. Daarna zijn nog zeker een aantal jaren nodig om de bedoeling en het gedachtengoed van de wet goed in praktijk te brengen en het DSO door te ontwikkelen.

Is jouw organisatie al klaar voor de Omgevingswet? Je weet het na de gratis scan ‘Weet wat er LEEFt’!

Wil je inzicht in wat er binnen jouw VTH-afdeling al op orde is en/of welke stappen jouw organisatie nog moeten zetten om voorbereid te zijn op de Omgevingswet? Vraag dan de gratis scan ‘Weet wat er LEEFt’ aan!

Stadsbeheer inventariseert in een halve dag de processen, data, systemen, koppelingen en samenwerkingen op locatie en legt dit naast de randvoorwaarden van de Omgevingswet. Op basis hiervan adviseert Stadsbeheer hoe jij jouw VHT-proces optimaliseert én klaar maakt voor de Omgevingswet. Ook ontvang je praktische handreikingen waar je meteen mee aan de slag kunt. Bijvoorbeeld adviezen op gebied van de te gebruiken zaaktypen binnen de systemen, wat je moet doen om de datakwaliteit te borgen óf over hoe jij je samenwerkingsprocessen het effectiefst inricht.

Vragen over de impact op jouw VTH-proces?

Neem contact met mij op, ik ga graag met je in gesprek!

 

 

 

 

 

Bart Prinsen
Manager Producten

Gratis scan Weet wat er LEEFt

Is jouw VTH-proces al klaar voor de Omgevingswet?